VOORWAARDEN

Hieronder vindt u onze leveringsvoorwaarden, zoals ze gedeponeerd zijn bij voorwaarden.net.

 

Artikel 1 Definities
1. Meet the Future: rechtspersoon die Diensten aanbiedt.
2. Opdrachtgever: degene die Meet the Future een opdracht geeft tot het leveren van (een) Dienst(en).
3. Partijen: Meet the Future en Opdrachtgever.
4. Overeenkomst: overeenkomst tot het leveren van een Dienst, gesloten tussen Meet the Future en Opdrachtgever.
5. Dienst(en): het verzorgen van (trend)lezingen, presentatiewerkzaamheden, workshops, het leveren van advies, het schrijven van artikelen en anderen opdrachten waarvoor Meet the Future met Opdrachtgever een Overeenkomst sluit.
6. Website: www.meetthefuture.nl.
7. Derde: ieder andere partij dan Meet the Future en Opdrachtgever.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Meet the Future en Opdrachtgever.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
3. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
4. Indien Meet the Future niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Meet the Future in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. Meet the Future zal alle juridische en technische middelen inzetten om schending van de algemene voorwaarden te voorkomen of naleving ervan af te dwingen.
6. Indien er in de Overeenkomst typefouten of vergissingen zijn geslopen, en op basis daarvan een Overeenkomst is gesloten, is Meet the Future gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden zolang er nog geen zeven kalenderdagen na de aanbetaling zijn verstreken.


Artikel 3 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtgever dient alle gegevens te verstrekken welke Meet the Future nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Meet the Future is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Meet the Future is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien blijkt dat Opdrachtgever een belemmerende factor is voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan behoudt Meet the Future zich het recht voor de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel, na schriftelijke aanmaning, de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor adequate faciliteiten die voor de uitvoering van de Overeenkomst gewenst zijn.
5. Meet the Future zal de Overeenkomst naar eer en geweten en naar beste kunnen ten uitvoer brengen, in overeenstemming met de wensen en doelstellingen van Opdrachtgever.
6. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover Partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorden te kennen.


Artikel 4 Wijziging en aanvulling van de Overeenkomst
1. Indien één der Partijen de inhoud of de omvang van de Overeenkomst wenst te wijzigen, zoals het stellen van andere of aanvullende eisen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen voor zover Partijen overeenstemming kunnen bereiken.
2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Meet the Future Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor de rekening van de initiatiefnemer voor de wijzigingen.
4. In het geval Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven Partijen gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.


Artikel 5 Verantwoordelijkheden en verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt zorg voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de Overeenkomst.
2. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer en dergelijke in de ruimste zin van het woord. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.
3. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van Meet the Future, een en ander ter beoordeling van Meet the Future.
4. Indien Meet the Future optreedt buiten Nederland of het land waar hij zijn woonplaats heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor strikte naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel dient Opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met Meet the Future.
5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meet the Future is het Opdrachtgever en Derden niet toegestaan:
a. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van het optreden van Meet the Future;
b. pers en/of cameraploegen toe te laten;
c. de naam en/of beeltenis van Meet the Future te gebruiken in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.
6. Indien Opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is Meet the Future niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.


Artikel 6 Betaling
1. Alle prijzen genoemd, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch, zijn, mits anders vermeld, exclusief BTW, reis- en verblijfskosten.
2. Na het leveren van de Dienst door Meet the Future, ontvangt Opdrachtgever van Meet the Future een factuur voor het resterende te betalen bedrag. Betaling aan Meet the Future dient binnen 14 dagen na afloop van de geleverde dienst te geschieden.
3. Het is aan Meet the Future om te bepalen of zij Opdrachtgever een elektronische of een papieren factuur verstuurd.
4. Betaling geschiedt op de door Meet the Future in de factuur aan te geven wijze.
5. Indien Opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat Meet the Future voorafgaand Opdrachtgever in gebreke dient te stellen of aan dient te manen.
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 9% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de factuur.
6. Opdrachtgever is aan Meet the Future alle buitengerechtelijke kosten, onverminderd de gerechtelijke kosten die Meet the Future maakt, verschuldigd, indien Opdrachtgever de door haar verschuldigde som niet tijdig voldoet.
7. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft Meet the Future het recht om de bestaande Overeenkomst te ontbinden, alsook andere reeds overeengekomen overeenkomsten.
8. Indien Meet the Future besluit om andere reeds overeengekomen overeenkomsten zoals bedoeld in het vorige lid niet te ontbinden, heeft zij het recht om verplichtingen uit deze overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan haar betalings- verplichting, voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Meet the Future op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Meet the Future is niet aansprakelijk voor schade aan derden, voor zover deze is toe te rekenen aan haar.
2. Meet the Future aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan Opdrachtgever dan wel aan Derden in het kader van de Overeenkomst.
3. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van directe personen schade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Meet the Future.
4. Meet the Future is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Indien Meet the Future toch aansprakelijk zou zijn voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.


Artikel 8 Beëindiging Overeenkomst
1. Beëindiging van de Overeenkomst gaat van rechtswege als de overeengekomen termijn is verstreken.
2. Beëindiging van de Overeenkomst, oftewel annulering door Opdrachtgever is mogelijk. Echter indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt vóór of op de (1e) dag van uitvoering, heeft Meet the Future recht op de volgende door Opdrachtgever te betalen vergoeding:
a. Annuleert de opdrachtgever de 30e dag voor aanvang van een dienst of eerder, dan is hij verplicht 50% van de afgesproken vergoeding te betalen;
b. Annuleert de opdrachtgever tussen de 14e en 30e dag voor aanvang van een dienst, dan is hij verplicht 60% van de afgesproken vergoeding te betalen;
c. Annuleert de opdrachtgever tussen de 1e en 14e dag voor aanvang van een dienst, dan is hij verplicht om 80% van de afgesproken vergoeding te betalen;
3. Ingeval Opdrachtgever na aanvang van een dienst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, dan is hij verplicht om de totale afgesproken vergoeding te betalen.


Artikel 9 Intellectuele eigendom
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan naam en/of beeltenis van Meet the Future te gebruiken in publicitaire uitingen zoals advertenties e.d., noch op schrift noch op internet, met uitzondering van gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.
2. Eventueel te vervaardigen foto’s, geluid of beeldopnames welke zijn gebruikt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, mogen voor geen enkel consumentgericht doel worden gebruikt zonder toestemming vooraf van Meet the Future.


Artikel 10 Overmacht
1. Meet the Future is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Meet the Future heeft in geval van overmacht, zoals genoemd in het eerste lid, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat Meet the Future gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
3. Wanneer wegens zwaarwegende redenen of overmacht een vooraf overeengekomen dienst door Meet the Future niet geleverd kan worden, zal Meet the Future in overleg met Opdrachtgever, alles in het werk stellen om óf voor passende vervanging te zorgen, een nieuwe datum af te stemmen of een andere voor beide partijen passende oplossing te zoeken. Bij vervanging wordt het overeengekomen honorarium aangepast aan het geldende honorarium van de vervanger.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Meet the Future partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Alle geschillen die mogelijk ontstaan tussen Meet the Future en Opdrachtgever over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg, de beëindiging van de overeenkomst of andere geschillen omtrent de overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de site van Meet the Future, http://www.meetthefuture.nl, en zijn gedeponeerd bij voorwaarden.net (http://www.voorwaarden.net).
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Meet the Future.

 

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met

Meet the Future
Cornelis Evertsenstraat 49
1215 LK Hilversum
Telefoon: (06) 54 29 09 54
E-mail: melanie@meetthefuture.nl

Meet the Future, gevestigd aan Cornelis Evertsenstraat 49, 1215 LK Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Cornelis Evertsenstraat 49
1215 LK Hilversum
+31 (0)6 54290954
www.meetthefuture.nl

Melanie van Polen is de Functionaris Gegevensbescherming van Meet the Future zij is te bereiken via melanie@meetthefuture.nl.Persoonsgegevens die wij verwerken

Meet the Future verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij integer, vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Locatiegegevens 
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 
– BankrekeningnummerBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via melanie@meetthefuture.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verzamelen

Meet the Future verwerkt jouw persoonsgegevens:
 om je betaling af te handelen; 
 om je te informeren over onze dienstverlening, actualiteiten en nieuwsberichten; 
 om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren; 
 om goederen en diensten bij u af te leveren; 
– om onze nieuwsbrief te verzenden;
 om persoonsgegevens te verwerken waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Meet the Future verwerkt je persoonsgegevens op basis van één van de volgende grondslagen: 

– Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 
– Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
– Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.Bewaringsduur persoonsgegevens

Meet the Future bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: 

Bij reguliere/vaste klanten blijven de persoonsgegevens relevant voor de facturering in ons relatiebeheersysteem staan, zolang het de verwachting is dat zij vaker diensten bij ons zullen afnemen.

Wij bewaren persoonsgegevens van voormalige klanten ten minste 7 jaar i.v.m. de belastingwetgeving.Geautomatiseerde besluitvorming

Meet the Future neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een medewerker van Meet the Future.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meet the Future gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Delen van persoonsgegevens met derden

Meet the Future verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meet the Future en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar melanie@meetthefuture.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek. 

Meet the Future wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsBeveiliging persoonsgegevens

Meet the Futur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via melanie@meetthefuture.nl. 

 Ondanks de getroffen maatregelen kan het gebeuren dat er zich een incident voordoet rond de vastgelegde persoonsgegevens. Een datalek zal in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek zal daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.